PROGRAM KONFERENCJI | CONFERENCE AGENDA

DO POBRANIA/DOWNLOAD

Program Konferencji (PL)    Conference agenda (EN)    

Abstrakty (PL)                               Abstracts (EN)    

 

Postępujący proces globalizacji spowodował, że przedsiębiorstwa stały się ważnym aktorem międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, operującym nierzadko w kilku albo i więcej jurysdykcjach jednocześnie. Wzrostowi skali i siły oddziaływania firm na otoczenie, i coraz bardziej skomplikowanym i rozbudowanym strukturom korporacji międzynarodowych, nie towarzyszyło jednak powstanie adekwatnych rozwiązań prawnych, wymagających przestrzegania praw człowieka w ich działalności czy zapewniających odpowiedzialność prawną w przypadku ich naruszenia. Próbą odpowiedzi na to wyzwanie było wypracowanie na forum ONZ Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka (orig. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework; dalej: Wytyczne ONZ).


Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka wskazują, jak poprzez:

 • działania państwa mające na celu zapewnienie ochrony praw człowieka i  promujące ich respektowanie (state duty to protect),
 • działania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania praw człowieka (corporate responsibility to respect), i
 • skuteczne sądowe i poza-sądowe, państwowe i nie-państwowe mechanizmy/procedury rozpatrywania skarg (access to remedy),

zapewnić społecznie odpowiedzialne działanie przedsiębiorstw, zwiększyć ich pozytywne oddziaływanie na otoczenie, zminimalizować ich negatywny wpływ (np. łamanie praw pracowniczych, zanieczyszczenie środowiska).

W ciągu 18 miesięcy od jednogłośnego przyjęcia Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka przez Radę Praw Człowieka ONZ, wywarły one ogromny wpływ na szereg standardów międzynarodowych (Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych, ISO 26000, Global Compact, GRI, itd) a takżę na politykę organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, która 2011 r. przyjęła nową definicję Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), zgodną z Wytycznymi ONZ. Sukcesem okazało się także pierwsze Forum ONZ nt. Biznesu i Praw Człowieka (grudzień 2012r.), które było okazję do wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń związanych z wdrażaniem Wytycznych zarówno przez Państwa, organizacje międzynarodowe, biznes jak i organizacje pozarządowe.

W Polsce znajomość Wytycznych, oraz ściśle z nią związanej koncepcji tzw. „human rights due diligence” czy prawno-człowieczego podejścia do zarządzania ryzykiem („human rights based approach to risk management”) jest znikoma. O ile większość osób spotkało się z przykładami krytyki firm za już popełnione naruszenia praw człowieka, o tyle podejście obejmujące już na wstępnym etapie inwestycji analizę jej oddziaływania na realizację praw człowieka w obszarze wpływu firmy (nie tylko w granicach wyznaczonych prawem) oraz wypracowanie rozwiązań mających zapobiec lub zminimalizować negatywny wpływ działalności na przestrzeganie praw człowieka oraz stworzenie mechanizmów konsultacyjnych i skargowe, mimo że ‘na prosty rozum’ rozsądne i oczywiste, nie jest zbyt szeroko rozpowszechnione.

Duże wyzwanie stoi zatem przed administracją publiczną, ale i biznesem i społeczeństwem obywatelskim z którymi proces wdrażania Wytycznych powinien być konsultowany, w związku z koniecznością wywiązania się z zobowiązania wynikającego z przyjętych w połowie 2012 r. Konkluzji Rady UE dot. Europejskiej Strategii Ramowej i Planu Działania w zakresie Praw Człowieka i Demokracji, dotyczących wypracowania Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka do końca 2013r.

Konferencja organizowana przez Instytut Allerhanda ma na celu:

 • Pogłębienie wiedzy wszystkich grup interesariuszy (biznesu, administracji państwowej, NGOs, związków  zawodowych, itd.) nt. Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz działalności ONZ oraz Unii Europejskiej w tym obszarze;
 • Wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz przez odpowiedzialnych przedsiębiorców;
 • Prezentację różnych metod wdrażania Wytycznych ONZ stosowanych przez kraje oraz doświadczeń w zakresie prac nad Krajowym Planem Wdrażania Wytycznych ONZ; a także, szerzej, działań podejmowanych przez administracje publiczne innych Państw w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez biznes zarówno na ich terytorium jak i w przypadku działalności poza jego granicami;
 • Rozpoczęcie dyskusji nad wyzwaniami związanymi z wdrożeniem Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Polsce, w tym z udziałem członka Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz innymi zaproszonych ekspertów świata administracji jak i biznesu.

Z punktu widzenia prac nad Krajowym Planem Wdrażania, konieczne jest także aby wszyscy kluczowi interesariusze, tj. administracja, biznes, środowiska pozarządowe, dobrze orientowali się w tej tematyce, tak aby powstał on w oparciu o szeroko zakrojoną dyskusję i zaangażowanie wszystkich grup. Dlatego też 3 panele konferencji będą poświęcone trzem częściom Wytycznych ONZ, zaś uczestniczący w nich eksperci reprezentują świat administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych ale i związków zawodowych. Taki dobór prelegntów pozwoli nam na spojrzenie na problematykę Wdrażania Wytycznych z wielu różnych perspektyw, i pozwoli w zastanowić się w czasie dyskusji nad przydatnością / mozliwością zastosowania na polskim gruncie rozwiązań sprawdzonych w innych zakątakch Europy.


Konferencję poprzedzi szereg spotkań Dr. M. K. Addo, członka Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka z różnymi grupami interesariuszy.

Ponieważ w okresie prac nad Wytycznymi ONZ, z różnych względów zabrakło aktywnego udziału przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, mamy nadzieję, że spotkania przyczynią się do uwzględnienia perspektywy tego regionu, typowych dla niego wyzwań w zakresie biznesu i praw człowieka, w pracach Grupy Roboczej ONZ nad narzędziami i standardami mającymi pomóc w implementacji Wytycznych ONZ tak Państwom jak i przedsiębiorcom.

Pozwoli to na zapoznanie za jego pośrednictwem Grupy Roboczej ONZ z wyzwaniami w zakresie praw człowieka i biznesu najbardziej typowymi i dominujacymi w Polsce oraz szerzej Europie Środkowo-Wschodniej.


Prelegenci i moderatorzy:

 • Dr Michael K. Addo, Grupa Robocza ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka , University of Exeter, UK;
 • Richard Howitt, MEP, Sprawozdawca ds. CSR w Parlamencie Europejskim, Ambassador to the International Integrated Reporting Council, Member of the Government Advisory Group to the Global Reporting Initiative;
 • Susan Bird, Policy Co-ordinator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, DG EMPLOYMENT, Komisja Europejska;
 • Beata Faracik, LL.M., Prawnik, Szef Programu „Prawa Człowieka i Biznes” Instytutu Allrhanda.
 • Filip Gregor, Prawnik, Environmental Law Service;
 • Carl Christian Hasselbalch, Senior Adviser, CSR and Anti-Corruption, Department For Trade Policy, The Trade Council , Ministry of Foreign Affairs;
 • Thomas Kennedy, Deputy Director, Department for Human Rights and Democracy, FCO UK
 • Dr Marzena Kruk, Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • Are-Jostein Norheim, Ambasador ds. CSR, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Katarzyna Nowak, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i CSR,  Orbis S.A
 • Dr Claire Methven O’Brien, Danish Institute of Human Rights, Przedstawicielka European Group of National Human Rights Institutions;
 • mec. Sylwester Pieckowski, adwokat, Kancelaria Chadbourne & Parke LLP, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
 • Agata Stafiej-Bartosik, Senior Manager, Sustainable Business Solutions, PwC
 • Joanna Szymonek, Biuro Zagraniczne KK, NSZZ Solidarność
 • Dr Margaret Wachenfeld, Director of Legal Affairs, Institute for Human Rights and Business
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura UNDP w Polsce, Koordynator Global Compact Network Polska