DOKUMENTY

Kluczowe dokumenty / Key documents

ONZ     

Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka (tłumaczenie częściowe)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (English) (2011)

The Guiding Principles on Business and Human Rights implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework (tzw. Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Prawa Człowieka), przyjęte jednogłośnie przez Radę Praw Człowieka w czerwcu 2011 r. i cieszące się szerokim poparciem wszystkich interesariuszy, stanowią pierwszy globalny standard w zakresie zapobiegania i reagowania na negatywne oddziaływanie na prawa człowieka wynikające z działalności przedsiębiorstw. Wytyczne obejmują wszystki 3 filary UN “Protect, Respect and Remedy” Framework, tj.:

  1. obowiązek Państwa do zapewnienia ochrony praw człowieka przed negatywnymi skutkami/oddziaływaniem osób trzecich, w tym przedsiębiorstw (state duty to protect)
  2. odpowiedzialność przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka (the corporate responsibility to respect human rights); and
  3. potrzebe zapewnienia skutecznych metod i procedur rozpatrywania skarg na naruszenia praw człowieka będące wynikiem działalności biznesowej (the need for greater access to remedy for victims of business-related human rights abuse).

Unia Europejska

Komunikat Komisji Europejskiej: Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

W ostatnich latach wzrasta znaczenie praw człowieka jako jednego z najważniejszych aspektów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Nowa strategia Komisji Europejskiej w zakresie CSR wskazuje na potrzebę zintegrowania przez przedsiębiorstwa kwestii praw człowieka z kluczowymi obszarami ich działań, operacji i strategii biznesowych.

Konkluzje Rady UE z dnia 25.06.2012 r.
Europejska Strategia Ramowa i Plan Działania w zakresie Praw Człowieka i Demokracji.

Punkt 25 Planu Działania zawiera deklarację Państw Członkowskich UE dot. opracowania w 2013r. Krajowych Planów Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka.

Linki / Links

 

 

ONZ website – Human rights and business pages

Forum ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka

Global Compact

Institute for Human Rights and Business

Danish Institute for Human Rights – Human Rights and Business Department

World Economic Forum   

Principles for Responsible Investment (PRI)

Global Business Initiative on Human Rights

 

Videos

FORUM ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS:

Webcast of the High-Level Session Forum on Business and Human Rights

Access to Judicial Remedy – Panel Discussion, Forum on Business and Human Rights 2012

See other sessions of the Forum on UN Web TV

Publikacje / Publications

Human Rights Due Diligence: The role of States (Prof. Olivier De Schutter , Prof. Anita Ramasastry , Mark B. Taylor , Robert C. Thompson)

 

 

The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide

Przewodnik opracowany przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka we współpracy z Prof. John’em Ruggie, byłym Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka , ma za zadanie wesprzeć biznes w efektywnej implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, i jest komplementarny względem komentarza zawartego w samych Wytycznych ONZ.

Moja firma a prawa człowieka. Przewodnik po prawach człowieka dla małych i średnich przedsiębiorstw.

My Business and human rights. A guide to human rights for small and medium-sized enterprises (European Commission / Written by GLOBAL CSR and BBI International)

Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw jest zgodny z Wytycznymi ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka a także nową strategią KE  w zakresie CSR. Przewodnik jest obecnie dostępny jedynie w jęz. angielskim. Inne wersje językowe będą dostępne w pierwszym kwartale 2013 r.

Report – State of Play: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Business Relationships  (The Institute for Human Rights and Business and the Global Business Initiative on Human Rights)

 

 

Pokolenia w miejscu pracy.  Dobre praktyki w obszarze rozwoju potencjału młodych i dojrzałych pracowników.

Publikacja  ukazująca zagadnienia związane z działaniami ukierunkowanymi na poprawę  sytuacji młodych osób na rynku pracy jak również rozwiązania skierowane do pracowników dojrzałych. Wybrane praktyki  firm z zakresu strategii zarządzania wiekiem i tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości.

Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa.

Publikacja prezentująca miejsce związków zawodowych  i dialogu społecznego w zagadnieniach dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ( ang. CSR).  Materiał prezentuje nie tylko przypadki  łamania zasad dialogu społecznego i naruszeń  praw związkowych, ale także wskazuje na  przykłady prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem standardów pracy .
Na pytanie czy dialog może być korzystny dla biznesu  odpowiada analiza przypadku Volkswagen Motor Polska i  rozwiązań wdrożonych w zakresie dialogu autonomicznego.

How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy. (SOMO, CEDHA and Cividep India)

Przewodnik dla organizacji pozarządowych,  zawierający rady i wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w działaniach podejmowanych przez organizacje.

Corporate Accountability for Human Rights Abuses: A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms

With this guide, FIDH seeks to provide a practical tool for victims and their representatives, NGOs and other civil society groups (unions, peasant associations, social movements, activists) to seek justice and obtain reparation for victims of human rights abuses involving multinational corporations. The guide is comprised of five sections. Each examines a different type of instrument, including intergovernmental mechanisms, legal options, mediation mechanisms such as the OECD national contact points, complaints mechanisms stemming from financial support received by companies and mechanisms that can be explored according to voluntary commitments taken by companies.

The role of non-EU NHRIs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Beata Faracik)

The study, commissioned by the European Parliament as an input to the discussion on the role of the National Human Rights Institutions (NHRIs) in the implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, examines the scope of the national institutions’ mandates under the Paris Principles to address human rights and business concerns and provides an overview of the best practices from around the world.

JAK ZORGANIZOWAĆ ZIELONE WYDARZENIE (Aeris Futuro)

Poradnik „Jak zorganizować Zielone Wydarzenie” powstał z potrzeby przekazania doświadczeń, które Fundacja Aeris Futuro zdobyła podczas współpracy z organizacjami, instytucjami i biznesem przy organizacji różnorodnych wydarzeń w Zielonym Standardzie. Poradnik zawiera przykłady dobrych praktyk, w tym także doświadczenia Polskiej Prezydencji.